انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اعضای انجمن
اعضای انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۳۱ | 
ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام اعتبار عضویت
1 هادی طهرانی Iranian Health Education & Promotion Association عادی ۱۳۹۸/۸/۱
2 علیرضا نعمتی شرکت یکتاوب افزار شرق کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۸/۶/۱۲
3 محمد حسین تقدیسی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا عادی ۱۳۹۷/۷/۳۰
4 محمود طاووسی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات س دکترا عادی ۱۳۹۷/۸/۱
5 زهره السادات نوابی کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۷/۱۰/۶
6 رحمت اله دادور ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
7 رضا جوروند دانشگاه تربیت مدرس تهران دکترا ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
8 زهرا محمد یوسفی وردنجانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
9 رحمت چتری پور ۱۳۹۸/۴/۱۰
10 مریم سراجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دکترا دانشجویی ۱۳۹۷/۱۰/۱
11 مهناز صلحی دکترا عادی ۱۳۹۸/۶/۱۲
12 آزاده حیدری علوم پزشکی زابل کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
13 هادی طهرانی ۱۳۹۷/۸/۱
14 محمد کمالی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا ۱۳۹۷/۱۰/۱
15 سید کریم بخشیان تیزابی بیمارستان امام خمینی(ره) کوهدشت کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۹/۱۶
16 فریبا شهرکی ثانوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دکترا ۱۳۹۸/۲/۳
17 محمد خرسندی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۷
18 سیده صالحه مرتضوی علوم پزشکی ایران دکترا ۱۳۹۸/۲/۸
19 مریم هاشمیان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۱۶
20 فاطمه رهبر کرباسدهی دانشگاه گیلان دکترا ۱۳۹۸/۲/۲۸
21 فریبا حیدری ۱۳۹۸/۶/۲۹
22 مانیا خلیلی پوردارستانی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۸/۷
23 سید شهربانو هاشمی علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۴
24 پروانه صحرائی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۴/۱۴
25 طاهره حقیقی کناری دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۴/۹
26 طاهره ناصری بوری ابادی علوم پزشکی شاهرود دکترا ۱۳۹۸/۴/۱۹
27 احمد نصرالله زاده دانشگاه ارومیه دکترا ۱۳۹۸/۴/۲۴
28 فاطمه السادات حسینی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۶/۱۲
29 امین نجاتی دکترا ۱۳۹۸/۶/۱۲
30 فائزه رحمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارشناسی ۱۳۹۸/۶/۱۵
31 لیلا بخشش دانشکده علوم پزشکی بهبهان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۶/۱۷
32 سیّد جلیل سیّدی اندی دانشگاه علوم پزشکی بابل دکترا ۱۳۹۸/۶/۱۸
33 اکرم مهتری طاهری دانشگاه علوم پرشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۷
34 مریم محمد شریفی دارانی ازاد علوتحقیقات کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۸
35 مهدی قلیان اول دکترا ۱۳۹۸/۶/۲۰
36 اکرم سادات حسینی دکترا ۱۳۹۸/۶/۱۲
37 نسرین آزرم دانشگاه علوم پزشکی تهران MD ۱۳۹۷/۷/۱۳
38 پروانه خفتان کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۷/۲۵
39 زینب غضنفری دانشگاه علوم پزشکی ایلام دکترا ۱۳۹۷/۸/۳
40 مجتبی رضایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۹/۱۹
41 سپیده سلیمانی بیمارستان فوق تخصصی شمال آمل کارشناسی ۱۳۹۷/۹/۲۲
42 فرشته رضایی نسب دکترا ۱۳۹۷/۹/۲۵
43 سارا کاظمی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۹/۲۵
44 علی حاجی پور دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ۱۳۹۷/۹/۲۶
45 علی اکبر یاسمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
46 فاطمه استبصاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکترا ۱۳۹۷/۱۱/۱
47 میترا لبوالفتحی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
48 محمدرضا میری دکترا ۱۳۹۷/۱۱/۷
49 شکیبا زاهد ۱۳۹۷/۱۱/۸
50 علی پورابراهیم کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۲
51 زینب جلمبادانی سایر موارد ۱۳۹۷/۱۲/۵
52 زینب بازوند دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۷
53 مسعود مطلبی قاین مرکز تحقیقات بهداشتکار، ع پ ایران دکترا ۱۳۹۷/۱۲/۸
54 فاطمه السادات ایزدخواه دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
55 زهره احمدی داتشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
56 زهرا باجی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۱/۲۶
57 افسانه آئین دکترا ۱۳۹۸/۲/۲
58 جلال عبدی دانشگاه علوم پزشکی همدان دکترا ۱۳۹۸/۳/۷
59 راضیه اعتصامی پور کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۳/۱۳
60 شرکت پایش کیفیت نیکا شرکت پایش کیفیت نیکا شرکت پایش کیفیت نیکا ۱۳۹۸/۴/۲
61 سارا صحرانورد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دکترا ۱۳۹۸/۴/۴
62 سید مجید محمدی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
63 احمد ستوده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۹۸/۴/۲۰
64 فرشته امینی دانشگاه تربیت مدرس سایر موارد ۱۳۹۸/۴/۲۵
65 مرضیه خیری سایر موارد ۱۳۹۸/۴/۲۴
66 فتانه بخشی دکترا ۱۳۹۸/۴/۲۶
67 شهلا نورالدین کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۴/۳۰
68 علی عمادزاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکترا ۱۳۹۸/۵/۱۰
69 سمیه زائری کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۵/۱۰
70 فرهاد جهانگیری دکترا ۱۳۹۸/۵/۱۳
71 ناصح قادری دانشگاه تربیت مدرس دکترا ۱۳۹۸/۵/۲۸
72 معصومه تهرانی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۵/۲۹
73 امیر حسین اخلاقی پور کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۶/۶
74 مصطفی نصیرزاده علوم پزشکی رفسنجان دکترا ۱۳۹۸/۶/۱۱
75 مجید براتی دانشگاه علوم پزشکی همدان دکترا ۱۳۹۸/۶/۱۹
76 مریم ساکی دکترا ۱۳۹۸/۶/۲۰
77 سیده سمیه کاظمی دکترا ۱۳۹۸/۶/۲۲
78 عبدالناصر قاسمی علوم پزشکی بیرجند کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۶/۲۳
79 مریم متاجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکترا ۱۳۹۸/۶/۲۴
80 رقیه عزتی راد Cardiovascular Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۶/۲۵
81 زینب ملایجردی علوم پزشکی سبزوار کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۶/۲۶
82 الهه لعل منفرد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکترا ۱۳۹۸/۶/۲۶
83 پریسا کسمایی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکترا ۱۳۹۸/۶/۲۷
84 منصوره علیپورعنبرانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دکترا ۱۳۹۸/۶/۳۰
85 زینب ناصری کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۱
86 فرزانه فتحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۲
87 مهدی بلوایه بیمارستان طالقانی تهران کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۳
88 صدیقه شریعتی نیا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترا ۱۳۹۸/۷/۳
89 مستوره سادات قریشی ۱۳۹۸/۷/۳
90 زهرا حضرتی میمنه دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۵
91 سیده هاجر خاتمی آبکنار کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۶
92 محمد هادی عباسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان دکترا ۱۳۹۸/۷/۷
93 سیده زهرا حداد دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۷
94 فریبا مشتاقیان دانشگاه علوم تحقیقات کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۷
95 طاهره رحیمی ۱۳۹۸/۷/۱۰
96 مهرنوش جاسم زاده دانشکده بهداشت اهواز کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۱۶
97 نیلوفر سلیقه دار ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترا ۱۳۹۸/۷/۱۵
98 زهرا فلاح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترا ۱۳۹۸/۷/۱۹
99 نرگس نوری کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۲۵
100 مهناز ناصح نژاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۲۴
101 اعظم فتحی دکترا ۱۳۹۸/۷/۲۱
102 افسانه قاسمی علوم پزشکی فسا دکترا ۱۳۹۸/۷/۲۴
103 مژگان رحیمی گیل چالان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۲۲
104 اعظم نامدار دانشگاه علوم پزشکی فسا کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۲۴
105 نرگس باب کارشناسی ۱۳۹۸/۷/۲۵
106 سیده عظمت موسوی فر دکترا ۱۳۹۸/۷/۲۹
107 براتعلی رضاپور قهرمانلو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دکترا 0
108 زینب غلامرضایی سرولات دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۱۲
109 زهرا رحیمی خلیفه کندی دکترا ۱۳۹۸/۷/۲۹
110 پروین قاسمی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۷/۳۰
111 ندا احمدزاده توری دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترا ۱۳۹۸/۸/۱
112 فاطمه رحیمی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۱
113 معصومه علیدوستی ۱۳۹۸/۸/۲
114 Safieh Kanani کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۵
115 طاهره کمالی خواه ۱۳۹۸/۸/۳
116 مجبوبه برهانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکترا ۱۳۹۸/۸/۶
117 مهناز همتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۵
118 اکبر بابائی حیدرآبادی دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکترا ۱۳۹۸/۸/۷
119 فاطمه ایسوندی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۷
120 مریم بهلگردی ۱۳۹۸/۸/۹
121 فرنگیس شریفی ۱۳۹۸/۸/۱۰
122 افسانه بهروزپور کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۹
123 فلوریا فتحی یونسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارشناسی ۱۳۹۸/۸/۱۱
124 مسعود کریمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۱
125 فاطمه اسماعیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۱۲
126 معصومه ابراهیمی توانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۲
127 جواد یوسفی لبنی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۴
128 پرستو یارمحمدی دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۳
129 عباس خزاعی نژاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۱۵
130 یونس پورعلی کارشناسی ۱۳۹۸/۸/۱۵
131 ابراهیم رهبر کرباسدهی دانشگاه گیلان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۱۶
132 زاهد رضایی دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۷
133 سیده فاطمه رحیمی دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۷
134 محمود محبوبی راد علوم پزشکی یزد دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۸
135 محمد اسدپور دکترا ۱۳۹۸/۸/۲۲
136 وحید فرج زاده کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۸/۲۵
137 عرفان احسانی سایر موارد ۱۳۹۸/۸/۲۰
138 سلیمه زارع عبداللهی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۹
139 زینب مکوندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۹
140 سمانه زنجانی دکترا ۱۳۹۸/۸/۱۹
141 رضا صادقی دکترا ۱۳۹۸/۸/۲۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.102.38.fa
برگشت به اصل مطلب