انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اعضای انجمن
اعضای انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۳۱ | 
ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام اعتبار عضویت
1 هادی طهرانی Iranian Health Education & Promotion Association عادی ۱۳۹۸/۸/۱
2 علیرضا نعمتی شرکت یکتاوب افزار شرق کارشناسی ارشد دانشجویی 0
3 محمد حسین تقدیسی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا عادی ۱۳۹۷/۷/۳۰
4 محمود طاووسی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات س دکترا عادی ۱۳۹۷/۸/۱
5 زهره السادات نوابی کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۷/۱۰/۶
6 رحمت اله دادور ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
7 رضا جوروند دانشگاه تربیت مدرس تهران دکترا ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
8 زهرا محمد یوسفی وردنجانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
9 توحید نوبخت کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۴/۱۹
10 رحمت چتری پور ۱۳۹۸/۴/۱۰
11 مریم سراجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دکترا دانشجویی ۱۳۹۷/۱۰/۱
12 مهناز صلحی دکترا عادی ۱۳۹۷/۶/۱
13 آزاده حیدری علوم پزشکی زابل کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
14 هادی طهرانی ۱۳۹۷/۸/۱
15 محمد کمالی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا ۱۳۹۷/۱۰/۱
16 سید کریم بخشیان تیزابی بیمارستان امام خمینی(ره) کوهدشت کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۹/۱۶
17 فریبا شهرکی ثانوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دکترا ۱۳۹۸/۲/۳
18 محمد خرسندی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۷
19 سیده صالحه مرتضوی علوم پزشکی ایران دکترا ۱۳۹۸/۲/۸
20 مریم هاشمیان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۱۶
21 فاطمه رهبر کرباسدهی دانشگاه گیلان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۲۸
22 مانیا خلیلی پوردارستانی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۸/۷
23 سید شهربانو هاشمی علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۴
24 پروانه صحرائی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۴/۱۴
25 طاهره حقیقی کناری دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۴/۹
26 طاهره ناصری بوری ابادی علوم پزشکی شاهرود دکترا ۱۳۹۸/۴/۱۹
27 سیّدجلیل سیّدی اندی دکترا ۱۳۹۷/۴/۱۸
28 بهجت شکروش دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکترا ۱۳۹۷/۴/۱۷
29 راضیه رضائی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۴/۱۸
30 مصطفی مژدهی فرد دکترا ۱۳۹۷/۴/۲۴
31 حسن رضا علی پور عبدلی درمانگاه جواد الائمه (ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۵
32 فاطمه رحیمی مرکز بهداشت جنوب تهران کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۱
33 سیده هاجر خاتمی آبکنار کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۴
34 زهرا خزیر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دکترا ۱۳۹۷/۵/۸
35 سید محمد حسین ناصحی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۶
36 محمد رضا ریحانی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۶
37 خالد سمیعی رودی مجتمع آموزش عالی سلامت خواف ۱۳۹۷/۵/۸
38 ناهید پورهاشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۸
39 سیده شهربانو دانیالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترا ۱۳۹۷/۵/۱۰
40 سیده خدیجه سیدی ثانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۶/۱۷
41 مهدی قلیان اول دکترا ۱۳۹۷/۶/۱۷
42 سیده فاطمه رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۱۷
43 مهری حسین طلایی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۱۷
44 رضا فاریابی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دکترا ۱۳۹۷/۵/۲۳
45 مهناز معتمدی ۱۳۹۷/۵/۲۳
46 عظیمه خدامی نسب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۲۵
47 حامد میرزائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترا ۱۳۹۷/۵/۲۵
48 اکرم سادات حسینی دکترا ۱۳۹۷/۵/۲۸
49 افسانه بهروزپور دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۳۱
50 فاطمه السادات حسینی علوم پزشکی جهرم ۱۳۹۷/۶/۶
51 عباس زنگی آبادی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۶/۱۱
52 امیر چگینی سروش سلامت پایدار ایرانیان دکترا ۱۳۹۷/۶/۱۹
53 نسیم میرزایی ۱۳۹۷/۷/۱
54 نسرین آزرم دانشگاه علوم پزشکی تهران MD ۱۳۹۷/۷/۱۳
55 پروانه خفتان کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۷/۲۵
56 زینب غضنفری دانشگاه علوم پزشکی ایلام دکترا ۱۳۹۷/۸/۳
57 مجتبی رضایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۹/۱۹
58 سپیده سلیمانی بیمارستان فوق تخصصی شمال آمل کارشناسی ۱۳۹۷/۹/۲۲
59 فرشته رضایی نسب دکترا ۱۳۹۷/۹/۲۵
60 سارا کاظمی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۹/۲۵
61 علی حاجی پور دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ۱۳۹۷/۹/۲۶
62 علی اکبر یاسمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
63 فاطمه استبصاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکترا ۱۳۹۷/۱۱/۱
64 میترا لبوالفتحی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
65 محمدرضا میری دکترا ۱۳۹۷/۱۱/۷
66 شکیبا زاهد ۱۳۹۷/۱۱/۸
67 علی پورابراهیم کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۲
68 زینب جلمبادانی سایر موارد ۱۳۹۷/۱۲/۵
69 زینب بازوند دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۷
70 مسعود مطلبی قاین مرکز تحقیقات بهداشتکار، ع پ ایران دکترا ۱۳۹۷/۱۲/۸
71 فاطمه السادات ایزدخواه دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
72 زهره احمدی داتشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
73 زهرا باجی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۱/۲۶
74 افسانه آئین دکترا ۱۳۹۸/۲/۲
75 جلال عبدی دانشگاه علوم پزشکی همدان دکترا ۱۳۹۸/۳/۷
76 راضیه اعتصامی پور کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۳/۱۳
77 شرکت پایش کیفیت نیکا شرکت پایش کیفیت نیکا شرکت پایش کیفیت نیکا ۱۳۹۸/۴/۲
78 سارا صحرانورد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دکترا ۱۳۹۸/۴/۴
79 سید مجید محمدی کارشناسی ارشد 0
80 احمد ستوده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۹۸/۴/۲۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.102.38.fa
برگشت به اصل مطلب