انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اعضای انجمن
اعضای انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/6/31 | 
ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام اعتبار عضویت
1 هادی طهرانی Iranian Health Education & Promotion Association 1402/12/29
2 علیرضا نعمتی شرکت یکتاوب افزار شرق کارشناسی ارشد 1399/12/29
3 محمد حسین تقدیسی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا 1402/2/31
4 مهناز صلحی دکترا 1400/9/7
5 هادی طهرانی 1402/12/29
6 محمد کمالی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا 1400/2/31
7 مریم هاشمیان دانشگاه علوم پزشکی همدان دکترا 1400/3/6
8 فاطمه السادات حسینی کارشناسی ارشد 1400/9/15
9 اکرم مهتری طاهری دانشگاه علوم پرشکی قم کارشناسی ارشد 1400/8/17
10 فاطمه رحمتی نجارکلائی دکترا 1400/10/1
11 محمد اسدپور دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دکترا 1400/10/1
12 مهدی قلیان اول دکترا 1401/10/12
13 مسعود مطلبی قاین مرکز تحقیقات بهداشتکار، ع پ ایران دکترا 1401/12/29
14 سعیده صادقی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کارشناسی ارشد 1400/3/5
15 فرشته امینی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 1400/8/11
16 فتانه بخشی دکترا 1400/8/11
17 سمانه زنجانی دانشگاه علوم و تحقیقات دکترا 1400/10/20
18 مهدی بلوایه بیمارستان طالقانی تهران کارشناسی ارشد 1400/8/3
19 فریبا مشتاقیان دانشگاه علوم تحقیقات کارشناسی ارشد 1400/9/14
20 مهرنوش جاسم زاده دانشکده بهداشت اهواز کارشناسی ارشد 1400/7/16
21 نرگس باب کارشناسی 1399/9/3
22 طاهره کمالی خواه 1400/8/3
23 معصومه ابراهیمی توانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکترا 1400/10/20
24 محمود محبوبی راد علوم پزشکی یزد دکترا 1399/8/18
25 فاطمه خلیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران سایر موارد 1400/2/31
26 زهرا آسا کهنه فرودی دانشگاه علوم زشکی مشهد کارشناسی ارشد 1400/9/14
27 سیده سمیه کاظمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکترا 1400/10/20
28 پرنیان تیموری کارشناسی 1400/10/4
29 رقیه عزتی راد 1399/9/18
30 مریم سراجی علوم پزشکی زاهدان دکترا 1399/10/3
31 کژال یاسمنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کارشناسی ارشد 1399/10/10
32 معصومه مسن آبادی علوم پزشکی اراک کارشناسی ارشد 1402/6/12
33 نسرین روزبهانی دانشگاه علوم پزشکی اراک دکترا 1401/10/19
34 سید محمد حسین ناصحی کارشناسی ارشد 1401/11/26
35 پروانه خیاط فراهانی دکترا 1399/11/29
36 ناهید آقایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ساری دکترا 1399/12/9
37 سیده صالحه مرتضوی 1400/2/19
38 وحید نهتانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکترا 1400/2/19
39 سیدفرشاد آمیغی دانشگاهعلوم پزشکی اردبیل دکترا 1400/5/29
40 ماکان پیربنه 1401/2/24
41 جلال عبدی دکترا 1400/2/31
42 هرمز سنائی نسب 1402/2/30
43 فوزیه خدادادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارشناسی ارشد 1400/3/9
44 عاطفه افشاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترا 1400/3/17
45 Arezou aghapour کارشناسی ارشد 1400/5/20
46 رضا نيكان فر سازمان بیمه سلامت ایران کارشناسی ارشد 1400/7/16
47 احمدرضا شاهرخی مجتمع آموزش عالی سراوان دکترا 1400/4/26
48 سارا شاه آبادی دکترا 1400/4/31
49 نصیبه فرمانی علوم پزشکی گیلان کارشناسی ارشد 1400/5/12
50 نوشین روحانی تنکابنی 7UG6 دکترا 1400/6/8
51 زهره احمدی دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد 1400/7/2
52 حمید اله وردی پور دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکترا 1402/7/30
53 فاطمه سادات ایزدخواه کارشناسی ارشد 1400/7/2
54 ابوالفضل گودرزی دکترا 1400/7/6
55 محمد واحدیان شاهرودی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکترا 1401/10/25
56 زینب غضنفری Ilam UMS دکترا 1400/8/10
57 مهرالسادات مهدي زاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکترا 1400/8/10
58 علیرضا جعفری دکترا 1400/8/9
59 آسیه یاری اصطهباناتی 1400/8/19
60 رضا شهرآبادی دکترا 1400/8/20
61 عادل قاسمي قاسموند کارشناسی ارشد 1400/8/24
62 سعید حاتمی کارشناسی ارشد 1400/8/24
63 مجید حمیداوی کارشناسی ارشد 1400/8/24
64 فرخنده امین شکروی دکترا 1400/8/25
65 مینا سادات هاشمی پرست دانشکده علوم پزشکی مراغه دکترا 1400/9/14
66 حسن پوررضی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دکترا 1400/9/23
67 همایون سلحشور فرد دانشگاه شاهد کارشناسی 1400/10/1
68 فاطمه استبصاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1400/10/6
69 منا جاسمی زرگانی 1400/10/12
70 براتعلی رضاپور 1400/10/18
71 الهه عزتی دکترا 1400/10/18
72 مریم غفوری بهزیستی دکترا 1400/11/13
73 مرتضی نجفی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کارشناسی ارشد 1400/11/25
74 سیما بابازاده نمینی دکترا 1400/10/20
75 مهدی شهرکی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1400/12/20
76 اکبر بابائی حیدرآبادی 1402/7/20
77 بهاره عباسی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) دکترا 1400/11/13
78 سهیل معظمی گودرزی دانشگاه رودهن کارشناسی ارشد 1400/12/12
79 علیرضا عباسپور 1401/1/8
80 ملیحه مرادزاده دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکترا 1401/1/20
81 فاطمه رهبر کرباسدهی دانشگاه گیلان دکترا 1401/2/1
82 وجیهه آرمان مهر 1401/4/14
83 سید حمید حسینی 1401/4/19
84 محمد اسدزاده دکترا 1401/4/19
85 علی دلشاد نوقابی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دکترا 1401/5/28
86 زهره سادات دکترا 1401/5/20
87 فاطمه حاجی رضایی کارشناسی ارشد 1401/5/16
88 رضا جوروند دانشگاه علوم پزشکی ایلام دکترا 1401/5/16
89 معصومه خوزین کارشناسی ارشد 1401/5/30
90 طاهره ناصری بوری آبادی علوم پزشکی شاهرود دکترا 1401/6/4
91 مونا خالدنژاد 1401/6/31
92 اکبر جوان بی پروا دکترا 1401/7/2
93 خلیل کلوانی دکترا 1401/7/14
94 رسول غفاریان انصاف کارشناسی ارشد 1401/8/11
95 سیما حجازی دکترا 1401/9/8
96 عارفه آزادسیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد 1401/9/8
97 همام الدین جوادزاده دکترا 1401/9/8
98 حجت رشیدی جهان دکترا 1401/9/11
99 فاطمه واثقی کارشناسی ارشد 1401/9/13
100 محسن صفاری دکترا 1401/9/15
101 آزیتا خویش کار 1401/10/21
102 بفرین لاوا دانشگاه علوم پزشکی ارومیه-دانشکده بهداشت کارشناسی ارشد 1401/10/23
103 علیرضا دیدارلو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دکترا 1401/10/25
104 فاطمه کیامرزی کارشناسی ارشد 1401/11/1
105 منصوره شریعتی سرچشمه علوم پزشکی مشهد سایر موارد 1401/11/15
106 اعظم بیک میرزا دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد 1401/11/23
107 زهره سادات نوابی مرکز تحقیقا قلب کودکان- پژوهشکده قلب و عروق اصفهان کارشناسی ارشد 1401/12/14
108 سعید محمودی دکترا 1402/2/31
109 پریسا خلیل زاده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1402/2/25
110 میلاد پقه MD 1402/2/11
111 رهرا رحیمی خلیفه کندی 1402/2/31
112 نسیم صمدی فرد کارشناسی ارشد 1402/4/6
113 مهدی اکبری دانشگاه علوم پزشکی همدان کارشناسی ارشد 1402/9/27
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.102.38.fa
برگشت به اصل مطلب