انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اعضای انجمن
اعضای انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۳۱ | 
ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام اعتبار عضویت
1 هادی طهرانی Iranian Health Education & Promotion Association ۱۴۰۰/۱۰/۱
2 علیرضا نعمتی شرکت یکتاوب افزار شرق کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
3 محمد حسین تقدیسی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
4 رحمت اله دادور دکترا ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
5 مهناز صلحی دکترا ۱۳۹۹/۶/۱۲
6 هادی طهرانی ۱۴۰۰/۱۰/۱
7 محمد کمالی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
8 مریم هاشمیان دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۲/۱۶
9 فاطمه رهبر کرباسدهی دانشگاه گیلان دکترا ۱۳۹۹/۲/۲۸
10 فاطمه السادات حسینی کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۶/۱۲
11 اکرم مهتری طاهری دانشگاه علوم پرشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۷/۷
12 مریم محمد شریفی دارانی ازاد علوتحقیقات کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۷/۸
13 مهدی قلیان اول دکترا ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
14 مسعود مطلبی قاین مرکز تحقیقات بهداشتکار، ع پ ایران دکترا ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
15 فاطمه السادات ایزدخواه دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
16 سید مجید محمدی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
17 احمد ستوده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۹۹/۴/۲۰
18 فرشته امینی دانشگاه تربیت مدرس سایر موارد ۱۳۹۹/۴/۲۵
19 مرضیه خیری سایر موارد ۱۳۹۹/۴/۲۴
20 فتانه بخشی دکترا ۱۳۹۹/۴/۲۶
21 مصطفی نصیرزاده علوم پزشکی رفسنجان دکترا ۱۳۹۹/۶/۱۱
22 سمانه زنجانی دانشگاه علوم و تحقیقات دکترا ۱۳۹۹/۹/۱۴
23 فرزانه فتحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۷/۲
24 مهدی بلوایه بیمارستان طالقانی تهران کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۷/۳
25 سیده هاجر خاتمی آبکنار کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۷/۶
26 سیده زهرا حداد دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۷/۷
27 فریبا مشتاقیان دانشگاه علوم تحقیقات کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۷/۷
28 مهرنوش جاسم زاده دانشکده بهداشت اهواز کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۷/۱۶
29 اعظم فتحی دکترا ۱۳۹۹/۷/۲۱
30 نرگس باب کارشناسی ۱۳۹۹/۹/۳
31 طاهره کمالی خواه ۱۳۹۹/۸/۳
32 معصومه ابراهیمی توانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکترا ۱۳۹۹/۸/۱۲
33 محمود محبوبی راد علوم پزشکی یزد دکترا ۱۳۹۹/۸/۱۸
34 فاطمه خلیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران سایر موارد ۱۳۹۸/۹/۳۰
35 زهرا آسا کهنه فرودی دانشگاه علوم زشکی مشهد کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۹/۸
36 سیده سمیه کاظمی دانشگاه تربیت مدرس دکترا ۱۳۹۹/۹/۱۸
37 فاطمه استبصاری ۱۳۹۹/۹/۱۷
38 رقیه عزتی راد ۱۳۹۹/۹/۱۸
39 مریم سراجی علوم پزشکی زاهدان دکترا ۱۳۹۹/۱۰/۳
40 کژال یاسمنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
41 معصومه مسن آبادی علوم پزشکی اراک کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
42 نسرین روزبهانی دانشگاه علوم پزشکی اراک دکترا ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
43 سید محمد حسین ناصحی کارشناسی ارشد ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.102.38.fa
برگشت به اصل مطلب