انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیئت مدیره هفتمین دوره انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
دکتر حمید الله  وردی پور:رئیس انجمن
دکترایرج ضاربان:دبیر انجمن 
دکتر محمد واحدیان شاهرودی: خزانه دار
دکتر مجید براتی: عضو اصلی
دکتر اکبر بابایی حیدرآبادی: عضو اصلی 
دکتر حیدرندریان: عضو علی البدل اول
دکتر حسین اشتریان:عضو علی البدل دوم
خانم دکتر سراجی:بازرس
خانم دکتر فتانه بخشی: بازرس علی البدل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.58.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب