انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار رویدادها
همایش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/3 | 

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم آذر 1396----اصفهان- ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.60.52.fa
برگشت به اصل مطلب