انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
چهارمین اطلاعیه کمیته انتخابات انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/25 | 
فراخوان ثبت نام و ارسال مدارک کاندیداهای هیات مدیره و بازرسین ازتاریخ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۱۵/۱/۱۴۰۲
همکاران ارجمند، اعضاء محترمپیوستهانجمنعلمیآموزش بهداشت و ارتقاءسلامت ایران
با سلام و احترام،با عنایت به آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی مصوبه بند۱ماده ۳دویست و شصت ودومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی همچنین مصوبه کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،همکارانی که تمایل دارند در انتخابات انجمن، کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس انجمن شوند از شرائط احراز صلاحیت کاندیداهابرای هیئت مدیره انجمن

بند۱-عضویت در انجمن به مدت حداقل سه سال قبل از زمان انتخاباتمی باشد
ماده۷شرائط فرخوان ثبت نام کاندیدای انتخابات
۳/۷-مدارک لازم شامل رئوس مهمترین سوابقعلمی و اجرائی (رزومه)، برنامه پیشنهادی، تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه، ( درصورت داشتنتوضیحات صفحه آخر نیز ارائه گردد)، یک قطعه عکس جدید و آخرین حکم کارگزینی و تکمیل دو فرم ضمیمه

ماده
۸-تبصره۱-کاندیداتوری هیچ فردی بدون درخواست مستند وی و تکمیل فرم های مربوطه قابل بررسی نخواهد بود.
از متقاضیان محترم درخواست میگردد کلیه مستندات و مدارکمربوطهخودرا (فرم های پیوست تکمیل شدهبصورت پی دی اف) تا پایان روز۱۵فروردین ماه۱۴۰۲به آدرس ایمیل انجمنارسال نمایند.
ایمیلانجمن:ihepsagmail.com
از آنجائیکه مستندات متقاضیان به دبیرخانه انجمن های علمیجهت فرایند انتخابات تحویل میگردد به مدارک ارسالی پس از تاریخ۱۵فروردین ماه۱۴۰۲ترتیب اثر داده نخواهد شد
فرم شماره یک
فرم شماره ۲


با آرزوی اعتلایروزافزونتخصص آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در کشور
دکتر محمدحسین تقدیسی
رئیسکمیتهانتخاباتانجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلام
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.61.104.fa.html
برگشت به اصل مطلب