انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- کتب الکترونیک
دانلود کتابهای الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
1- HEALTH PSYCHOLOGY: Series Editors : Sheila Payne and Sandra Horn
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find-1.81.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب