انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیئت مدیره انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
دکتر محمد حسین تقدیسی:رئیس انجمن
دکترهرمز سنایی نسب:دبیر انجمن 
دکتر حمید اله وردی پور:عضو اصلی
دکتر ایرج  ضاربان : عضو اصلی  
دکتر مسعود مطلبی قاین: عضو اصلی 
دکتر هادی طهرانی:بازرس
دکتر مهدی مشکی:عضو علی البدل اول
دکتر فاطمه زارعی: عضو علی البدل دوم
مسئول دفتر انجمن:محبوبه شیرزاد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.58.34.fa
برگشت به اصل مطلب