انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
لیست دانشگاه ها و مدیران گروه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/3 | 
با کلیک در این قسمت می توانید به لیست دانشگاه های کارشناسی ارشد و دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به تفکیک مدیر گروه های هر دانشکده دسترسی پیدا کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.61.53.fa
برگشت به اصل مطلب